اطلاعات گروه

امتیاز گروه

هنرمندان سیمرغ

 • محسن مقصودي
  محسن مقصودي به گروه هنرمندان سیمرغ پیوست.
  • ۱۶ دی ۱۳۹۲
 • مصطفی اسلامبول چی
  مصطفی اسلامبول چی به گروه هنرمندان سیمرغ پیوست.
  • ۵ آذر ۱۳۹۲
 • زانا فتحی
  زانا فتحی به گروه هنرمندان سیمرغ پیوست.
  • ۲۱ تیر ۱۳۹۲
 • محمد عباس آبادی
  محمد عباس آبادی به گروه هنرمندان سیمرغ پیوست.
  • ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
 • محمد عباس آبادی
  محمد عباس آبادی به گروه هنرمندان سیمرغ پیوست.
  • ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
 • محمد عباس آبادی
  محمد عباس آبادی به گروه هنرمندان سیمرغ پیوست.
  • ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
 • محمد عباس آبادی
  محمد عباس آبادی به گروه هنرمندان سیمرغ پیوست.
  • ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
 • محمد عباس آبادی
  محمد عباس آبادی به گروه هنرمندان سیمرغ پیوست.
  • ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
 • محمد عباس آبادی
  محمد عباس آبادی به گروه هنرمندان سیمرغ پیوست.
  • ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
 • محمد عباس آبادی
  محمد عباس آبادی به گروه هنرمندان سیمرغ پیوست.
  • ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
 • ویسپوران پرشین بلاگ
  ویسپوران پرشین بلاگ به گروه هنرمندان سیمرغ پیوست.
  • ۴ فروردین ۱۳۹۲
 • رقیه سادات مرتضی اصغر
  رقیه سادات مرتضی اصغر به گروه هنرمندان سیمرغ پیوست.
  • ۲۴ اسفند ۱۳۹۱
 • طاهره تشیعی نژاد
  طاهره تشیعی نژاد به گروه هنرمندان سیمرغ پیوست.
  • ۲۰ اسفند ۱۳۹۱
 • منیژه صادقی
  منیژه صادقی به گروه هنرمندان سیمرغ پیوست.
  • ۱۸ اسفند ۱۳۹۱
 • فائزه حسینی
  فائزه حسینی به گروه هنرمندان سیمرغ پیوست.
  • ۲۱ بهمن ۱۳۹۱
 • رزرو هتل
  رزرو هتل به گروه هنرمندان سیمرغ پیوست.
  • ۹ بهمن ۱۳۹۱
 • mohsen moradi
  mohsen moradi به گروه هنرمندان سیمرغ پیوست.
  • ۱۹ دی ۱۳۹۱
 • mohammad rahimlo
  mohammad rahimlo به گروه هنرمندان سیمرغ پیوست.
  • ۱۸ دی ۱۳۹۱
 • mohammad rahimlo
  mohammad rahimlo به گروه هنرمندان سیمرغ پیوست.
  • ۱۸ دی ۱۳۹۱
 • amir azad
  amir azad به گروه هنرمندان سیمرغ پیوست.
  • ۱۵ دی ۱۳۹۱